Skattesmäll när VD kört företagsbilen mellan hemmet och arbetsplatsen

Enligt bolaget Automile som tillhandahåller en lösning för elektroniska körjournaler är det viktigt att körjournaler förs noggrant, med specificerade uppgifter om bl.a. namn och adress till besökta platser samt syftet med besöket. Det är också viktigt att komma ihåg att resor mellan bostaden och arbetsplatsen som huvudregel ska anses privata (vissa begränsade undantag kan gälla).

Kammarrättens i Jönköping dom 2017-04-27 i mål nr 542-543-16

Ett fastighetsbolag ägde en företagsbil, som bolagets företrädare använde i tjänsten. Eftersom företagsledaren hade rätt att använda bilen förelåg en presumtion för att bilen användes privat i mer än ringa omfattning, och bevisbördan för motsatsen låg på den skattskyldige.

Till Skatteverket gav företagsledaren in en körjournal, som saknade uppgifter om besökta platser (namn och adress) och även syftet med samtliga resor. Körjournalerna uppfyllde därmed inte kravet på en körjournal, menade Skatteverket, och var inte tillräckliga för att styrka att bilen bara använts för rena tjänsteresor. Förmånsbeskattning uttogs.

Kammarrätten kom till samma slutsats, men med en annan motivering. Kammarrätten skrev, att redan den omständigheten att företagsledaren (enligt vad han själv uppgett) använt bilen för resor mellan bostaden i Västerås och tjänstestället i Ulricehamn gjorde att han inte kunnat visa att den aktuella bilen använts endast ”i ringa omfattning”. Bilförmån förelåg därför.

Skattesmäll när körjournal saknade viktiga uppgifter

Enligt bolaget Automile som tillhandahåller en lösning för elektroniska körjournaler räcker det inte med att bara föra en körjournal för att undgå beskattning för bilförmån. Körjournalen måste vara noggrant och löpande ifylld och innehålla all information som Skatteverket kräver för att domstolarna ska godta körjournalen som tillförlitlig bevisning.

Kammarrättens i Göteborg dom 2019-11-08 i Mål nr 2986-19

En bygghandel ägde en bil, som stod uppställd vid företagsledarens bostad. Eftersom företagsledaren hade rätt att använda bilen uppkom en presumtion för att den användes privat i så stor omfattning att bilförmån uppkom. Företagsledaren protesterade och anförde bl.a. att bilen var obekväm att köra och en utpräglad företagsbil. En körjournal gavs in i målet samt en lista med förklaringar och ytterligare underlag för hur bilen använts.

Domstolen fann att de inlämnade handlingarna saknade väsentliga och detaljerade uppgifter om hur bilen har använts, bl.a. saknades adressuppgifter och inte heller var mätarställningen löpande noterad. Dessutom saknades uppgift om tankning av bilen. De ingivna handlingarna räckte inte för att bevisa att bilen inte använts privat i mer än ringa omfattning.

VD fick betala förmånsskatt för bolagets motorcykel

Enligt bolaget Automile som tillhandahåller en lösning för elektroniska körjournaler fick en VD betala förmånsskatt för en motorcykel, som hans företag leasade, men som förvarades i VD:ns hemgarage.

Kammarrättens i Stockholm dom 2017-06-02 i Mål nr 2497-2500-16

Ett säkerhetsföretag i Stockholm leasade en motorcykel. Motorcykeln förvarades hemma hos företagsledaren, som också hade nycklarna till motorcykeln. Skatteverket bedömde detta som en motorcykelförmån. Bolaget överklagade Skatteverkets beslut. De menade att motorcykeln var ett arbetsredskap som inte lämpade sig för privat användning. Man lämnade in en körjournal i målet för att visa att motorcykeln inte använts privat.

Domstolarna konstaterade att det som regel ska betraktas som en förmån om en företagsledare har en motorcykel hemma hos sig, som han kan ta ut på en åktur om han vill. Om det kan visas att dispositionsrätten varit inskränkt, tex att företagsledaren inte kunnat använda motorcykeln under viss tid, kan det påverka värderingen av förmånen. Samma sak om motorcykeln är anpassad efter särskilda krav i verksamheten.

Här lyckades bolaget inte visa att företagsledarens dispositionsrätt varit inskränkt. Ingivna körjournaler var inte särskilt detaljerade och dessutom framgick det av journalerna att motorcykeln använts till det som kunde betraktas som privata resor. Förmånsskatt skulle därför betalas.

Företag får skattesmäll på grund av ofullständig körjournal

Enligt bolaget Automile som tillhandahåller en lösning för elektroniska körjournaler räcker inte en körjournal som bevisning för att slippa beskattas för bilförmån, om körjournalen innehåller brister eller luckor som gör den otillförlitlig

Kammarrättens i Göteborg dom 2018-10-09 i mål nr 2461-2462-18

SL var styrelseledamot och företagsledare i ett fastighetsbolag. Han hade haft rätt att använda en av företagets bilar. Därmed måste SL betala bilförmån om han inte kunde bevisa att bilen använts privat bara i ringa omfattning.

SL hade gett in en körjournal till Skatteverket, men det räckte inte som bevisning. En jämförelse mellan körjournalen och bokförda kostnader för trängselskatt visade nämligen att bilen hade passerat stationer för trängselskatt ca 40 olika dagar, utan att uppgift om tjänsteresa noterats i körjournalen. Därmed vad körjournalen otillförlitlig och räckte inte som bevisning.

Det räckte inte heller att SL hade uppgett att han hade en egen bil som han körde privat eller att företagets anställda hade intygat att det var de som hade kört företagsbilen på resorna som inte fanns registrerade i körjournalen.

Husbil blev bilförmån

Kammarrättens i Jönköping dom 2019-10-30 i mål nr 635-19

Enligt bolaget Automile, som tillhandahåller en lösning för elektroniska körjournaler, fick en företagsledare betala bilförmån för en företagsbil, trots att han invänt att bilen aldrig använts privat. Företagsledaren hade haft dispositionsrätt till en husbil, som ägdes av hans företag. En husbil är ett fordon som typiskt sett skaffas för privat bruk. Företagsledaren påstod att just den här husbilen var inredd för att användas som verkstadsbuss, men kunde inte bevisa det.

När en anställd har rätt att använda en företagsbil blir den anställde förmånsbeskattad, om han inte kan visa att bilen inte har använts privat ”i mer än ringa omfattning”. Om den skattskyldiga inte lyckas bevisa det, kommer företaget behöva betala arbetsgivaravgifter och den anställde betala bilförmån.

I det aktuella målet hade företagsledaren lämnat in körjournaler, men de var enligt domstolarna så bristfälliga att de inte räckte som bevis. Av körjournalen framgick vilka datum resor ägt rum, och vid de flesta resorna fanns en mätarställning och det stod vilka orter som hade besökts. Däremot fanns inte noterat vilka bolag eller personer som besökts. När Skatteverket stämde av bensinkvitton mot körjournalen framkom det också att det fanns färre resor registrerade än som rent faktiskt måste ha ägt rum. Körjournalen innehöll med andra ord bristfällig information. Den var därför otillförlitlig som bevisning och företagsledaren hade inte fullgjort sin bevisbörda. Skattepliktig förmån måste redovisas för bilen.

Dyrt att upprätta körjournal i efterhand

Enligt bolaget Automile som tillhandahåller en lösning för elektroniska körjournaler fick en företagsledare inom byggbranschen betala bilförmån för en företagsbil, trots att han invänt att bilen aldrig använts privat. När Skatteverket inledde en granskning i ärendet lämnade företagsledaren in en körjournal. Den var dock upprättad i efterhand och det räckte inte enligt Skatteverket. Domen överklagades till både Förvaltningsrätten och Kammarrätten, som instämde i Skatteverkets bedömning.

Kammarrättens i Jönköping dom 2018-01-10 i mål nr 700-701-17

En företagsledare i ett fåmansföretag anses redan genom sin ställning ha dispositionsrätt över företagets bil. När en anställd har rätt att använda en företagsbil privat, måste den skattskyldige betala förmånsskatt för bilförmån, om han inte kan bevisa att han inte använt bilen privat i ”mer än ringa omfattning”. Bevisbördan ligger alltså på den skattskyldiga, och inte på Skatteverket.

I det här målet lämnade den granskade företagsledaren in en körjournal till Skatteverket, men den var upprättad i efterhand. Domstolarna menade att bevisvärdet av den efterhandskonstruerade körjournalen inte var tillräckligt högt för att bevisa att bilen inte använts för privat bruk i skattepliktig omfattning. Företagsledarens beskattades därför för oredovisade bilförmåner.

Ett entreprenad företag i Limhamn åker på skattesmäll

Ett företag i Limhamn har använt elektronisk körjournal från en leverantör där systemet inte registrerat gatunummer och ytterligare exakt detaljer om resan. Detta i samband med att förarna inte skrivit några detaljer om avseendet med resan gör att de ändå blir eftertaxerade för bilförmån.

Körjournalen, som huvudsakligen är förd elektroniskt, innehåller aldrig några adressuppgifter eller kontaktpersoner eller annat som visar att fråga är om enbart tjänstekörning. Endast ort och gata har angetts i körjournalen med anteckning efter utskrift ”Jobb”. Gatnummer saknas för exempel enligt nedan.

2016-07-03_09-28-47

Företaget har även manuellt för andra fordon fört en bristfällig körjournal enligt nedan som inte uppfyller Skatteverket’s krav:

2016-07-03_09-29-28

Förvaltningsrätten dom 2016-06-23 , mål 12459-15

Förvaltningsrätten konstaterar att körjournalerna är behäftade med brister, t.ex. saknas uppgifter om exakt adress och namn på företag eller personer som besökts och resornas syfte. Även om körjournalerna i övrigt är utförliga, speciellt gällande körjournalen upprättad med hjälp av ABAX-systemet, så är det inte utifrån körjournalerna möjligt att bedöma i vilken omfattning privat körning skett. Att enbart skriva ”jobb” kan i sig inte styrka att det rör sig om en tjänstekörning. De kompletterade körjournalerna har enligt förvaltningsrätten ett lågt bevisvärde då uppgifterna tillförts iefterhand. Eftersom dispositionsrätt för XXX och XXX förelegat och bolaget inte har gjort sannolikt att privat körning endast har skett i ringa omfattning anser förvaltningsrätten att det finns grund för att påföra bilförmån i enlighet med Skatteverkets beslut.

Avdrag för kostnader för resor till och från arbetet

En man boende i Nynäshamn har i sin deklaration yrkat avdrag för kostnader för resor till och från arbetet. Skatteverket emotsatte sig avdraget då mannen inte kunnat uppvisa någon körjournal eller kvitton på drivmedel för att styrka att han haft de kostnader han påstås sig haft.

Mannen påstod vidare att det inte finns något krav på körjournal men kunde samtidigt inte styrka sina kostnader med drivmedels kvitton eller på annat sätt.

Mannen överklagade till förvaltningsrätten som i en dom från 14:e januari avslog mannens överklagan.

Förvaltningsrätten dom 2016-01-14 , mål 22633-15 22635-15

Vad som anförts om skyldigheten att behålla kvitton och dylikt kan sägas följande. Även du som privatperson har en skyldighet att behålla kvitton eller andra underlag som styrker rätten till avdrag. Detta framgår av 19 kap. 2 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Publikt företag får skattesmäll för missad körjournal för sin Porsche

Ett publikt bemanningsföretag i Stockholm med dess företagsledare har åkt på en skattesmäll på över 1 miljon kronor för att ha saknat körjournal för företagets Porsche Carrera Cab samt köpt in en rad motorcycklar, fyrhjulingar, vespor och lätta lastbilar och diverse privata inköp. Företagsledaren påstod att Porsche’n används som reklambil och nycklarna varit inlåsta på företaget.

Företagsledaren beskattas även för en rad privat inköp så som sängar, fyrverkier, musikutrustning, AIK-souvernier, GoPro kameror. Totalt uppgår skattesmällen på över 1 miljon kronor.

Företaget överklagande till förvaltningsrätten som avslog överklagandet.

Förvaltningsrätten Stockholm, 2015-10-22 mål 25613-14, 25621-14, 25624-14

Ni har inte på något sätt visat att bilen varit en reklambil. Det ät inte helt enkelt att föreställa sig på vilket sätt ni skulle marknadsföra era tjänster med aktuella bilen. Ni har inte heller genom exempelvis körjournaler eller annat visat att bilen inte använts för privat bruk. Företagsledare eller den han givit tillåtelse har alltså kunnat disponera bilen. Den aktuella bilmodellen måste allmänt betraktas som olämplig föt annat än privat användning, men mycket lämplig föt sistnämnda ändamål. Er företagsledare förefaller ha ett inte obetydligt privat intresse av fordon. Sammantaget framstår det som mycket sannolikt att bilen har köpts in för er företagsledares skull.

Jag behöver inte ha körjournal – de tre vanligaste misstagen

En elektronisk körjournal är en billig försäkring.

Fråga:
Jag har en egen bil och företagets transportbilar är inlåsta på företaget och får inte användas privat. Därför behöver jag ingen körjournal på transportbilarna.
Svar:
Om du har fordon i företaget och dessa saknar körjournal är det väldigt svårt att bevisa för Skatteverket och en eventuell domstol att du inte haft möjlighet att använda bilarna privat. Kom ihåg att du ska bevisa det. Det spelar ingen roll att du har en egen bil eller har satt upp regler för hur bilarna får användas . Körjournalen är din enda livlina.

Ett företag i Karlskoga fick just upptäcka det när de förlorade mot Skatteverket i Förvaltningsrätten. Företagsledarna hade alla egna bilar men saknade körjournal för företagets transportbilar. Detta resulterade i att de råkade ut för en rejäl skattesmäll.


Fråga:
Jag har inte körkort så jag behöver ingen körjournal på de fordon som företaget använder.
Svar:
Det spelar ingen roll att du saknar körkort eftersom du enligt Skatteverket och i flera domar från förvaltningsrätten visar sig att du likväl kan ha människor i din närhet som kan ha utnyttjat bilarna och haft körkort.

En företagsledare i Örebro råkade nyligen ut för detta. Han saknade både körkort samt att fordonet hade körförbud. Trots detta råkade han ut för en skattesmäll.


Fråga:
Jag använder papper och penna och noterar ner varje gång jag gör en resan så jag behöver ingen körjournal.
Svar:
Ett upprätta en körjournal med papper och penna är väldigt tidsödande. För att denna ska vara korrekt behöver du följande:

  • Startmätarställning
  • Start adress
  • Slut adress
  • Notering om vem du besökte eller anledningen till resan

För varje resa du gör ska du göra denna notering, det räcker inte att klumpa ihop resorna vilket ett Marieholms företag fick erfara då de åkte på en skattesmäll på mer än 100 000 kr.

Om du använder en elekronisk körjournal som registerar och synkroniserar alla resor till en molntjänst så slipper du huvudvärken om du glömt att registrera en resa. Dessutom sparar du upp till 4 timmar per månad enligt företaget Automile.