Företag får skattesmäll på grund av ofullständig körjournal

Enligt bolaget Automile som tillhandahåller en lösning för elektroniska körjournaler räcker inte en körjournal som bevisning för att slippa beskattas för bilförmån, om körjournalen innehåller brister eller luckor som gör den otillförlitlig

Kammarrättens i Göteborg dom 2018-10-09 i mål nr 2461-2462-18

SL var styrelseledamot och företagsledare i ett fastighetsbolag. Han hade haft rätt att använda en av företagets bilar. Därmed måste SL betala bilförmån om han inte kunde bevisa att bilen använts privat bara i ringa omfattning.

SL hade gett in en körjournal till Skatteverket, men det räckte inte som bevisning. En jämförelse mellan körjournalen och bokförda kostnader för trängselskatt visade nämligen att bilen hade passerat stationer för trängselskatt ca 40 olika dagar, utan att uppgift om tjänsteresa noterats i körjournalen. Därmed vad körjournalen otillförlitlig och räckte inte som bevisning.

Det räckte inte heller att SL hade uppgett att han hade en egen bil som han körde privat eller att företagets anställda hade intygat att det var de som hade kört företagsbilen på resorna som inte fanns registrerade i körjournalen.

Husbil blev bilförmån

Kammarrättens i Jönköping dom 2019-10-30 i mål nr 635-19

Enligt bolaget Automile, som tillhandahåller en lösning för elektroniska körjournaler, fick en företagsledare betala bilförmån för en företagsbil, trots att han invänt att bilen aldrig använts privat. Företagsledaren hade haft dispositionsrätt till en husbil, som ägdes av hans företag. En husbil är ett fordon som typiskt sett skaffas för privat bruk. Företagsledaren påstod att just den här husbilen var inredd för att användas som verkstadsbuss, men kunde inte bevisa det.

När en anställd har rätt att använda en företagsbil blir den anställde förmånsbeskattad, om han inte kan visa att bilen inte har använts privat ”i mer än ringa omfattning”. Om den skattskyldiga inte lyckas bevisa det, kommer företaget behöva betala arbetsgivaravgifter och den anställde betala bilförmån.

I det aktuella målet hade företagsledaren lämnat in körjournaler, men de var enligt domstolarna så bristfälliga att de inte räckte som bevis. Av körjournalen framgick vilka datum resor ägt rum, och vid de flesta resorna fanns en mätarställning och det stod vilka orter som hade besökts. Däremot fanns inte noterat vilka bolag eller personer som besökts. När Skatteverket stämde av bensinkvitton mot körjournalen framkom det också att det fanns färre resor registrerade än som rent faktiskt måste ha ägt rum. Körjournalen innehöll med andra ord bristfällig information. Den var därför otillförlitlig som bevisning och företagsledaren hade inte fullgjort sin bevisbörda. Skattepliktig förmån måste redovisas för bilen.

Dyrt att upprätta körjournal i efterhand

Enligt bolaget Automile som tillhandahåller en lösning för elektroniska körjournaler fick en företagsledare inom byggbranschen betala bilförmån för en företagsbil, trots att han invänt att bilen aldrig använts privat. När Skatteverket inledde en granskning i ärendet lämnade företagsledaren in en körjournal. Den var dock upprättad i efterhand och det räckte inte enligt Skatteverket. Domen överklagades till både Förvaltningsrätten och Kammarrätten, som instämde i Skatteverkets bedömning.

Kammarrättens i Jönköping dom 2018-01-10 i mål nr 700-701-17

En företagsledare i ett fåmansföretag anses redan genom sin ställning ha dispositionsrätt över företagets bil. När en anställd har rätt att använda en företagsbil privat, måste den skattskyldige betala förmånsskatt för bilförmån, om han inte kan bevisa att han inte använt bilen privat i ”mer än ringa omfattning”. Bevisbördan ligger alltså på den skattskyldiga, och inte på Skatteverket.

I det här målet lämnade den granskade företagsledaren in en körjournal till Skatteverket, men den var upprättad i efterhand. Domstolarna menade att bevisvärdet av den efterhandskonstruerade körjournalen inte var tillräckligt högt för att bevisa att bilen inte använts för privat bruk i skattepliktig omfattning. Företagsledarens beskattades därför för oredovisade bilförmåner.