Ett entreprenad företag i Limhamn åker på skattesmäll

Ett företag i Limhamn har använt elektronisk körjournal från en leverantör där systemet inte registrerat gatunummer och ytterligare exakt detaljer om resan. Detta i samband med att förarna inte skrivit några detaljer om avseendet med resan gör att de ändå blir eftertaxerade för bilförmån.

Körjournalen, som huvudsakligen är förd elektroniskt, innehåller aldrig några adressuppgifter eller kontaktpersoner eller annat som visar att fråga är om enbart tjänstekörning. Endast ort och gata har angetts i körjournalen med anteckning efter utskrift ”Jobb”. Gatnummer saknas för exempel enligt nedan.

2016-07-03_09-28-47

Företaget har även manuellt för andra fordon fört en bristfällig körjournal enligt nedan som inte uppfyller Skatteverket’s krav:

2016-07-03_09-29-28

Förvaltningsrätten dom 2016-06-23 , mål 12459-15

Förvaltningsrätten konstaterar att körjournalerna är behäftade med brister, t.ex. saknas uppgifter om exakt adress och namn på företag eller personer som besökts och resornas syfte. Även om körjournalerna i övrigt är utförliga, speciellt gällande körjournalen upprättad med hjälp av ABAX-systemet, så är det inte utifrån körjournalerna möjligt att bedöma i vilken omfattning privat körning skett. Att enbart skriva ”jobb” kan i sig inte styrka att det rör sig om en tjänstekörning. De kompletterade körjournalerna har enligt förvaltningsrätten ett lågt bevisvärde då uppgifterna tillförts iefterhand. Eftersom dispositionsrätt för XXX och XXX förelegat och bolaget inte har gjort sannolikt att privat körning endast har skett i ringa omfattning anser förvaltningsrätten att det finns grund för att påföra bilförmån i enlighet med Skatteverkets beslut.

Avdrag för kostnader för resor till och från arbetet

En man boende i Nynäshamn har i sin deklaration yrkat avdrag för kostnader för resor till och från arbetet. Skatteverket emotsatte sig avdraget då mannen inte kunnat uppvisa någon körjournal eller kvitton på drivmedel för att styrka att han haft de kostnader han påstås sig haft.

Mannen påstod vidare att det inte finns något krav på körjournal men kunde samtidigt inte styrka sina kostnader med drivmedels kvitton eller på annat sätt.

Mannen överklagade till förvaltningsrätten som i en dom från 14:e januari avslog mannens överklagan.

Förvaltningsrätten dom 2016-01-14 , mål 22633-15 22635-15

Vad som anförts om skyldigheten att behålla kvitton och dylikt kan sägas följande. Även du som privatperson har en skyldighet att behålla kvitton eller andra underlag som styrker rätten till avdrag. Detta framgår av 19 kap. 2 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Publikt företag får skattesmäll för missad körjournal för sin Porsche

Ett publikt bemanningsföretag i Stockholm med dess företagsledare har åkt på en skattesmäll på över 1 miljon kronor för att ha saknat körjournal för företagets Porsche Carrera Cab samt köpt in en rad motorcycklar, fyrhjulingar, vespor och lätta lastbilar och diverse privata inköp. Företagsledaren påstod att Porsche’n används som reklambil och nycklarna varit inlåsta på företaget.

Företagsledaren beskattas även för en rad privat inköp så som sängar, fyrverkier, musikutrustning, AIK-souvernier, GoPro kameror. Totalt uppgår skattesmällen på över 1 miljon kronor.

Företaget överklagande till förvaltningsrätten som avslog överklagandet.

Förvaltningsrätten Stockholm, 2015-10-22 mål 25613-14, 25621-14, 25624-14

Ni har inte på något sätt visat att bilen varit en reklambil. Det ät inte helt enkelt att föreställa sig på vilket sätt ni skulle marknadsföra era tjänster med aktuella bilen. Ni har inte heller genom exempelvis körjournaler eller annat visat att bilen inte använts för privat bruk. Företagsledare eller den han givit tillåtelse har alltså kunnat disponera bilen. Den aktuella bilmodellen måste allmänt betraktas som olämplig föt annat än privat användning, men mycket lämplig föt sistnämnda ändamål. Er företagsledare förefaller ha ett inte obetydligt privat intresse av fordon. Sammantaget framstår det som mycket sannolikt att bilen har köpts in för er företagsledares skull.

Jag behöver inte ha körjournal – de tre vanligaste misstagen

En elektronisk körjournal är en billig försäkring.

Fråga:
Jag har en egen bil och företagets transportbilar är inlåsta på företaget och får inte användas privat. Därför behöver jag ingen körjournal på transportbilarna.
Svar:
Om du har fordon i företaget och dessa saknar körjournal är det väldigt svårt att bevisa för Skatteverket och en eventuell domstol att du inte haft möjlighet att använda bilarna privat. Kom ihåg att du ska bevisa det. Det spelar ingen roll att du har en egen bil eller har satt upp regler för hur bilarna får användas . Körjournalen är din enda livlina.

Ett företag i Karlskoga fick just upptäcka det när de förlorade mot Skatteverket i Förvaltningsrätten. Företagsledarna hade alla egna bilar men saknade körjournal för företagets transportbilar. Detta resulterade i att de råkade ut för en rejäl skattesmäll.


Fråga:
Jag har inte körkort så jag behöver ingen körjournal på de fordon som företaget använder.
Svar:
Det spelar ingen roll att du saknar körkort eftersom du enligt Skatteverket och i flera domar från förvaltningsrätten visar sig att du likväl kan ha människor i din närhet som kan ha utnyttjat bilarna och haft körkort.

En företagsledare i Örebro råkade nyligen ut för detta. Han saknade både körkort samt att fordonet hade körförbud. Trots detta råkade han ut för en skattesmäll.


Fråga:
Jag använder papper och penna och noterar ner varje gång jag gör en resan så jag behöver ingen körjournal.
Svar:
Ett upprätta en körjournal med papper och penna är väldigt tidsödande. För att denna ska vara korrekt behöver du följande:

  • Startmätarställning
  • Start adress
  • Slut adress
  • Notering om vem du besökte eller anledningen till resan

För varje resa du gör ska du göra denna notering, det räcker inte att klumpa ihop resorna vilket ett Marieholms företag fick erfara då de åkte på en skattesmäll på mer än 100 000 kr.

Om du använder en elekronisk körjournal som registerar och synkroniserar alla resor till en molntjänst så slipper du huvudvärken om du glömt att registrera en resa. Dessutom sparar du upp till 4 timmar per månad enligt företaget Automile.

Trots förbud mot privat utnyttjande av bilar åker Karlskoga företag på skattesmäll

Enligt bolaget Automile som tillhandhåller en lösning för elektroniska körjournaler har ett företag i Karlskoga har åkt på en skattesmäll för uteblivna körjournaler för tre lätta transportfordon. Trots att företaget haft uttryckliga skriftliga förbud mot privat utnyttjande samt att fordonen förvarats på företaget med inlåsta nycklar tvingas företaget betala över hundratusen kronor för uteblivna körjournaler.

Old rusty padlock and chain on metal fence gate

Förvaltningsrätten, mål 1584-15, dom 2015-10-28

Enligt vägtrafikregistret har bolaget leasat tre lätta lastbilar under 2014.  Företagsledare har möjlighet att disponera bolagets bilar trots att det finns ett avtal som anger att bilarna inte får användas privat. Eftersom det föreligger en dispositionsrätt utgör det en presumtion för att bilarna också används privat och att företagsledarna har privata bilar bryter inte presumtionen. Bolaget har inte kunnat göra sannolikt att privat körning inte alls eller endast i ringa omfattning förekommit då det inte förts någon körjournal eller på annat sätt visats att bilarna endast använts i tjänsten. 

Ferrari utan körjournal kostade företag hundratusentals kronor

Enligt bolaget Automile som tillhandhåller en lösning för elektroniska körjournaler har en 36 årig företagsledare fått en skattesmäll på flera hundratusentals kronor för bristfällig körjournal till företagets Ferrari.

The dream car attached to a simulator
The dream car attached to a simulator

Företagsledaren överklagande till förvaltningsrätten som avslog överklagandet.

Förvaltningsrätten, mål 10324-14, dom 2015-05-11

Enligt förvaltningsrättens bedömning kan de i efterhand upprättade journaler inte anses uppfylla de tillförlitlighetskrav som ställs på körjournaler. Det kan vidare konstateras att det i körjournalen uppgivna ändamålet eller syftet med resan innehåller brister. Underlaget ger inte tillräckligt stöd för slutsatsen att det inte funnits utrymme för privat nyttjande av bilen. Bevisvärdet av de inlämnade körjournalerna får därför anses som lågt. Det är mot denna bakgrund inte möjligt att utesluta eventuell privat körning i mer än ringa omfattning.

Handskriven körjournal räckte inte och Marieholms företag tvingas betala mer än 100 000 kr

Enligt bolaget Automile som tillhandhåller en lösning för elektroniska körjournaler har ett Marieholms företag inom entreprenads branchen tvingats betala mer än 100 000 kr efter Skatteverket funnit brister i handskriva körjournaler. De handskrivna körjournalerna har upprättats med ledning av anteckningar i arbetsböcker och visar enbart ”klumpade” resor, dvs. att endast total körsträcka för hela dagen har angetts. Av vissa av dessa resor kan det utläsas att körningar måste ha ägt rum mer än till de i sammanställningen angivna orterna. I sammanställningarna anges exempelvis att man kört en sträcka om 48 mil, mellan Marieholm och Trelleborg vilket inte motsvarar det verkliga avståndet. Uppgifter om adress och mätarställningar saknas regelmässigt. Körsträckorna till samma mål varierar från en gång till en annan. Av utredningen framgår att tankning av bilarna har skett när bilarna inte har körts enligt sammanställningarna.

Paper Balls on White Background
Paper Balls on White Background

Bolaget överklagade Skatteverkets beslut och förvaltningsrätten avslår överklagandet i domstol 2015-11-23.

Förvaltningsrätten, mål 6580-15, 2015-11-23

Körjournalen saknar dock bl.a. uppgifter om vilken adress resorna avslutades eller påbörjades och mätarinställningar vid resornas början respektive slut. Av körjournalen framgår inte heller att det finns anteckningar om privata resor trots att bolaget själva har bekräftat att sådana har vidtagits i ringa omfattning. Förvaltningsrätten anser mot denna bakgrund att körjournalen är behäftade med sådana brister att den inte kan bryta presumtionen på så sätt som krävs för att bilförmån inte ska anses föreligga avseende de i målet aktuella bilarna och för den aktuella perioden. Grund för att påföra bolaget arbetsgivaravgifter avseende bilförmån i enlighet med Skatteverkets beslut föreligger därmed.

Dålig körjournal gör att företagare i Göteborg tvingas betala mer än 40 000 kr

Enligt bolaget Automile som tillhandhåller en lösning för elektroniska körjournaler har en man i 30 års åldern i Göteborg med en Jeep Wrangler påstår att han haft en elektronisk körjournal men att han inte lyckats för över informationen till sin dator. Eftersom mannen inte kunnat påvisa att bilen inte använts privat har Skatteverket påfört mannen 50 000 kr för den granskade perioden.

sadperson

Mannen överklagade till förvaltningsrätten som avslår överklagandet.

Förvaltningsrätten, mål 6645-14 (6651-14), 2015-11-24

Mannen har sagt att han har haft en elektronisk körjournal i sin GPS, men att han inte har lyckats föra över informationen till sin dator. Eftersom bilen enbart har använts i verksamheten har han inte upprättat en ny körjournal. Mannen har inte närmare kunnat visa hur bolagets bil har använts under granskad period. Det är därför sannolikt att bilen har använts av honom för privat bruk och det finns skäl att beskatta honom för värde av bilförmån och drivmedelsförmån. Bilförmånsvärdet har beräknats till 40 000 kr. I avsaknad av uppgifter på hur stor del av drivmedelskostnaderna som är privata uppskattas den privata delen till 10 000 kr.

Högsta förvaltningsdomstolen har i RÅ 2001 ref. 22 uttalat att förekomsten av rätten att disponera arbetsgivarens bil privat medför att en presumtion bör gälla som innebär att bilen ska anses ha använts för privatkörning i mer än ringa omfattning, om inte den skattskyldige kan göra sannolikt att den använts endast i ringa omfattning eller inte alls. Ett bevismedel som ligger nära till hands är en noggrant förd körjournal.

Företagsledare utan körkort och med körförbud på bilen åker på skattesmäll

Enligt bolaget Automile som tillhandhåller en lösning för elektroniska körjournaler har en företagtagsledare i Örebro trakten för ett fastighetsservice bolag har åkt på en skattesmäll på över hundra tusen kronor trots att personen saknar körkort och att fordonet haft körförbud. Bilen, en Chrysler, har saknat en körjournal och Skatteverket finner att det inte funnits något hinder för exempelvis företagsledarens närstående att utnyttja bilen. Bilen har dessutom haft körförbud under delar av perioden. Det räcker inte att sakna körkort eller att bilen haft körförbud för att bevisa att bilen inte använts privat.

körförbud

Förvaltningsrätten, mål 2873–2875-14 (3353–3356-14)

Såväl bolaget som bolagets anställde har uppgivit att det är mannen som använt bolagets leasingbil, en Chrysler, och att den inte använts privat. Under stora delar av den period som Skatteverket har granskat har mannen inte haft någon privat bil som har varit godkänd att framföras i trafiken. Bolaget har upplåtit dispositionsrätten till bilen. Det finns dessutom inget som hindrar att mannen nyttjat bilen via någon annan, t.ex. en närstående. Avsaknad av körkort är inte tillräckligt för att anse att han inte överhuvudtaget har haft möjlighet att disponera bilen. Bolaget har inte gjort sannolikt att Chryslern inte använts för privat bruk, bilförmån ska därför påföras.

Företagsledare för ingenjörsbyrå åker på skattesmäll om 30 400 kr

Enligt bolaget Automile som tillhandhåller en lösning för elektroniska körjournaler har en företagsledare i 40-års åldern vid ett byggnadsingenjörs företag i Stockholms trakten åker på en skattesmäll på 30 400 kr i ett nytt domslut från 2015-12-03. Mannen har köpt två bilar till företaget och saknat körjournal. Mannen har svarat Skatteverket att bilen inte använts privat utan bara använts av företaget. Skatteverket finner dock att mannen inte kan bevisa det eftersom körjournalerna saknas för bägge bilarna.

korjornal_saknas

Förvaltningsrätten avslår mannens överklagande och han tvingas betala 30 400 kr.

Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 22770-15, 2015-12-03

Du har skickat ett svar på Skatteverkets revisionspromemoria per e-post den 29 maj 2015 där du har meddelat att bolaget har använt bilarna i tjänsten och inte privat. Bolaget har använt bilarna till inköp av material, kundbesök och resor till
och från arbetsplatser. Bolaget har stort behov av två bilar då ni delar ut över 50 000 reklamblad i Stockholmsområdet varje år.

Skatteverket anser att du har haft dispositionsrätt över ovanstående bilar. Sådan dispositionsrätt medför bilförmån om du inte kan visa att någon privat användning av bilen inte har förekommit eller där den privata användningen av bilen är ringa. I detta sammanhang anser Skatteverket att högst 100 mil och högst 10 tillfällen som ringa användning. Bilförmån ska således föreligga om duinte kan visa sannolikt, genom t ex en noggrant förd körjournal., att den privata användningen har varit ringa. Då bolaget saknar körjournal medför det att Skatteverket gör bedömningen att det inte finns något tillförlitligt underlag som visar fördelning mellan tjänste- och privatkörning. Skatteverket har beräknat förmånsvärdet till 20 600 kr för Nissan (8 mån* 2 575 kr) och 9 800 kr för Toyota (4 mån * 2 450 kr), totalt 30 400 kr. Skatteverket har beräknat förmånsvärdet till 75 % av värdet.