Ferrari utan körjournal kostade företag hundratusentals kronor

Enligt bolaget Automile som tillhandhåller en lösning för elektroniska körjournaler har en 36 årig företagsledare fått en skattesmäll på flera hundratusentals kronor för bristfällig körjournal till företagets Ferrari.

The dream car attached to a simulator
The dream car attached to a simulator

Företagsledaren överklagande till förvaltningsrätten som avslog överklagandet.

Förvaltningsrätten, mål 10324-14, dom 2015-05-11

Enligt förvaltningsrättens bedömning kan de i efterhand upprättade journaler inte anses uppfylla de tillförlitlighetskrav som ställs på körjournaler. Det kan vidare konstateras att det i körjournalen uppgivna ändamålet eller syftet med resan innehåller brister. Underlaget ger inte tillräckligt stöd för slutsatsen att det inte funnits utrymme för privat nyttjande av bilen. Bevisvärdet av de inlämnade körjournalerna får därför anses som lågt. Det är mot denna bakgrund inte möjligt att utesluta eventuell privat körning i mer än ringa omfattning.

Handskriven körjournal räckte inte och Marieholms företag tvingas betala mer än 100 000 kr

Enligt bolaget Automile som tillhandhåller en lösning för elektroniska körjournaler har ett Marieholms företag inom entreprenads branchen tvingats betala mer än 100 000 kr efter Skatteverket funnit brister i handskriva körjournaler. De handskrivna körjournalerna har upprättats med ledning av anteckningar i arbetsböcker och visar enbart ”klumpade” resor, dvs. att endast total körsträcka för hela dagen har angetts. Av vissa av dessa resor kan det utläsas att körningar måste ha ägt rum mer än till de i sammanställningen angivna orterna. I sammanställningarna anges exempelvis att man kört en sträcka om 48 mil, mellan Marieholm och Trelleborg vilket inte motsvarar det verkliga avståndet. Uppgifter om adress och mätarställningar saknas regelmässigt. Körsträckorna till samma mål varierar från en gång till en annan. Av utredningen framgår att tankning av bilarna har skett när bilarna inte har körts enligt sammanställningarna.

Paper Balls on White Background
Paper Balls on White Background

Bolaget överklagade Skatteverkets beslut och förvaltningsrätten avslår överklagandet i domstol 2015-11-23.

Förvaltningsrätten, mål 6580-15, 2015-11-23

Körjournalen saknar dock bl.a. uppgifter om vilken adress resorna avslutades eller påbörjades och mätarinställningar vid resornas början respektive slut. Av körjournalen framgår inte heller att det finns anteckningar om privata resor trots att bolaget själva har bekräftat att sådana har vidtagits i ringa omfattning. Förvaltningsrätten anser mot denna bakgrund att körjournalen är behäftade med sådana brister att den inte kan bryta presumtionen på så sätt som krävs för att bilförmån inte ska anses föreligga avseende de i målet aktuella bilarna och för den aktuella perioden. Grund för att påföra bolaget arbetsgivaravgifter avseende bilförmån i enlighet med Skatteverkets beslut föreligger därmed.

Dålig körjournal gör att företagare i Göteborg tvingas betala mer än 40 000 kr

Enligt bolaget Automile som tillhandhåller en lösning för elektroniska körjournaler har en man i 30 års åldern i Göteborg med en Jeep Wrangler påstår att han haft en elektronisk körjournal men att han inte lyckats för över informationen till sin dator. Eftersom mannen inte kunnat påvisa att bilen inte använts privat har Skatteverket påfört mannen 50 000 kr för den granskade perioden.

sadperson

Mannen överklagade till förvaltningsrätten som avslår överklagandet.

Förvaltningsrätten, mål 6645-14 (6651-14), 2015-11-24

Mannen har sagt att han har haft en elektronisk körjournal i sin GPS, men att han inte har lyckats föra över informationen till sin dator. Eftersom bilen enbart har använts i verksamheten har han inte upprättat en ny körjournal. Mannen har inte närmare kunnat visa hur bolagets bil har använts under granskad period. Det är därför sannolikt att bilen har använts av honom för privat bruk och det finns skäl att beskatta honom för värde av bilförmån och drivmedelsförmån. Bilförmånsvärdet har beräknats till 40 000 kr. I avsaknad av uppgifter på hur stor del av drivmedelskostnaderna som är privata uppskattas den privata delen till 10 000 kr.

Högsta förvaltningsdomstolen har i RÅ 2001 ref. 22 uttalat att förekomsten av rätten att disponera arbetsgivarens bil privat medför att en presumtion bör gälla som innebär att bilen ska anses ha använts för privatkörning i mer än ringa omfattning, om inte den skattskyldige kan göra sannolikt att den använts endast i ringa omfattning eller inte alls. Ett bevismedel som ligger nära till hands är en noggrant förd körjournal.

Företagsledare utan körkort och med körförbud på bilen åker på skattesmäll

Enligt bolaget Automile som tillhandhåller en lösning för elektroniska körjournaler har en företagtagsledare i Örebro trakten för ett fastighetsservice bolag har åkt på en skattesmäll på över hundra tusen kronor trots att personen saknar körkort och att fordonet haft körförbud. Bilen, en Chrysler, har saknat en körjournal och Skatteverket finner att det inte funnits något hinder för exempelvis företagsledarens närstående att utnyttja bilen. Bilen har dessutom haft körförbud under delar av perioden. Det räcker inte att sakna körkort eller att bilen haft körförbud för att bevisa att bilen inte använts privat.

körförbud

Förvaltningsrätten, mål 2873–2875-14 (3353–3356-14)

Såväl bolaget som bolagets anställde har uppgivit att det är mannen som använt bolagets leasingbil, en Chrysler, och att den inte använts privat. Under stora delar av den period som Skatteverket har granskat har mannen inte haft någon privat bil som har varit godkänd att framföras i trafiken. Bolaget har upplåtit dispositionsrätten till bilen. Det finns dessutom inget som hindrar att mannen nyttjat bilen via någon annan, t.ex. en närstående. Avsaknad av körkort är inte tillräckligt för att anse att han inte överhuvudtaget har haft möjlighet att disponera bilen. Bolaget har inte gjort sannolikt att Chryslern inte använts för privat bruk, bilförmån ska därför påföras.

Företagsledare för ingenjörsbyrå åker på skattesmäll om 30 400 kr

Enligt bolaget Automile som tillhandhåller en lösning för elektroniska körjournaler har en företagsledare i 40-års åldern vid ett byggnadsingenjörs företag i Stockholms trakten åker på en skattesmäll på 30 400 kr i ett nytt domslut från 2015-12-03. Mannen har köpt två bilar till företaget och saknat körjournal. Mannen har svarat Skatteverket att bilen inte använts privat utan bara använts av företaget. Skatteverket finner dock att mannen inte kan bevisa det eftersom körjournalerna saknas för bägge bilarna.

korjornal_saknas

Förvaltningsrätten avslår mannens överklagande och han tvingas betala 30 400 kr.

Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 22770-15, 2015-12-03

Du har skickat ett svar på Skatteverkets revisionspromemoria per e-post den 29 maj 2015 där du har meddelat att bolaget har använt bilarna i tjänsten och inte privat. Bolaget har använt bilarna till inköp av material, kundbesök och resor till
och från arbetsplatser. Bolaget har stort behov av två bilar då ni delar ut över 50 000 reklamblad i Stockholmsområdet varje år.

Skatteverket anser att du har haft dispositionsrätt över ovanstående bilar. Sådan dispositionsrätt medför bilförmån om du inte kan visa att någon privat användning av bilen inte har förekommit eller där den privata användningen av bilen är ringa. I detta sammanhang anser Skatteverket att högst 100 mil och högst 10 tillfällen som ringa användning. Bilförmån ska således föreligga om duinte kan visa sannolikt, genom t ex en noggrant förd körjournal., att den privata användningen har varit ringa. Då bolaget saknar körjournal medför det att Skatteverket gör bedömningen att det inte finns något tillförlitligt underlag som visar fördelning mellan tjänste- och privatkörning. Skatteverket har beräknat förmånsvärdet till 20 600 kr för Nissan (8 mån* 2 575 kr) och 9 800 kr för Toyota (4 mån * 2 450 kr), totalt 30 400 kr. Skatteverket har beräknat förmånsvärdet till 75 % av värdet.

Företagare saknade körjournal i 78 dagar och åker på skattesmäll

Enligt bolaget Automile som tillhandhåller en lösning för elektronisk körjournaler har en man i 30-års åldern boende i Boden har köpt en Skoda Octavio och en Volkswagen Touareg till sin enskilda firma och hävdat till Skatteverket att dessa uteslutande använts som arbetsredskap. Skatteverket har inte funnit någon körjournal för att bevisa påstående och har därför beslutat att påföra mannen 20 591 kr med tillägg för skattetillägg för att inte ha kunnat påvisa att bilen inte använts privat.

korjornal_saknas

Mannen överklagande till förvaltningsrätten som i en dom nyligen (2015-12-22) avslog mannens överklagande.

Förvaltningsrätten Mål 1464-14, 474-15, Dom meddelad 2015-12-22

Du har under beskattningsåret köpt två bilar som du fört in i din näringsverksamhet Dels har en Skodia Octavia köpts för 19 000 kr, moms framgår inte på fakturan. Du har gjort avdrag får denna bil i näringsverksamheten. Du har även köpt en VW Touareg TDI får 48 000 kr exklusive moms ett turbo kit får 35 200 exklusive moms. Enligt bilregistret är du ägare till denna bil från och med 2012-10-15. Du uppger att personbilarna uteslutande används som arbetsredskap och att de är belamrade med verktyg och andra för jobbet nödvändig utrustning. Du säger även att bilarna är så smutsiga inne i kupeema så det är inte möjligt att använda någon av dom som privatbil. Du har även haft tillgång till minst två andra bilar för din privata körning. Någon körjournal har inte förts.

Användingen av bilen ska gå att följa med en körjournaL Du har inte lämnat någon körjournal för bilen och du uppger att någon körjournal inte forts. skatteverket påför bilförmån för 78 dagar, dvs den tid du ägt bilen (VW Touareg TDI) under 2012. Bilf6rmånsvärdet för helt år räknat uppgår till 69 700 kr. Drivmedelsformånen uppgår till 26 658 kr for helt år beräknat. För drivmedelsformånen har snittpriset for diesel under 2012 använts beräknat på en privat körning om l 500 mil. Snittpriset for diesel under 2012 var 14,81 kr/ liter. Förmånen ska värderas till marknadsvärdet uppräknat med 1,2 (1500 mil x 14,81 mil x 1,2 = 26 658 kr). Du har blivit på förd bil och drivmedelsformån med 20 591 kr enligt följande (69 700 kr+ 26 658 kr x 78/365).