Skattesmäll när VD kört företagsbilen mellan hemmet och arbetsplatsen

Enligt bolaget Automile som tillhandahåller en lösning för elektroniska körjournaler är det viktigt att körjournaler förs noggrant, med specificerade uppgifter om bl.a. namn och adress till besökta platser samt syftet med besöket. Det är också viktigt att komma ihåg att resor mellan bostaden och arbetsplatsen som huvudregel ska anses privata (vissa begränsade undantag kan gälla).

Kammarrättens i Jönköping dom 2017-04-27 i mål nr 542-543-16

Ett fastighetsbolag ägde en företagsbil, som bolagets företrädare använde i tjänsten. Eftersom företagsledaren hade rätt att använda bilen förelåg en presumtion för att bilen användes privat i mer än ringa omfattning, och bevisbördan för motsatsen låg på den skattskyldige.

Till Skatteverket gav företagsledaren in en körjournal, som saknade uppgifter om besökta platser (namn och adress) och även syftet med samtliga resor. Körjournalerna uppfyllde därmed inte kravet på en körjournal, menade Skatteverket, och var inte tillräckliga för att styrka att bilen bara använts för rena tjänsteresor. Förmånsbeskattning uttogs.

Kammarrätten kom till samma slutsats, men med en annan motivering. Kammarrätten skrev, att redan den omständigheten att företagsledaren (enligt vad han själv uppgett) använt bilen för resor mellan bostaden i Västerås och tjänstestället i Ulricehamn gjorde att han inte kunnat visa att den aktuella bilen använts endast ”i ringa omfattning”. Bilförmån förelåg därför.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *