Avdrag för kostnader för resor till och från arbetet

En man boende i Nynäshamn har i sin deklaration yrkat avdrag för kostnader för resor till och från arbetet. Skatteverket emotsatte sig avdraget då mannen inte kunnat uppvisa någon körjournal eller kvitton på drivmedel för att styrka att han haft de kostnader han påstås sig haft.

Mannen påstod vidare att det inte finns något krav på körjournal men kunde samtidigt inte styrka sina kostnader med drivmedels kvitton eller på annat sätt.

Mannen överklagade till förvaltningsrätten som i en dom från 14:e januari avslog mannens överklagan.

Förvaltningsrätten dom 2016-01-14 , mål 22633-15 22635-15

Vad som anförts om skyldigheten att behålla kvitton och dylikt kan sägas följande. Även du som privatperson har en skyldighet att behålla kvitton eller andra underlag som styrker rätten till avdrag. Detta framgår av 19 kap. 2 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Handskriven körjournal räckte inte och Marieholms företag tvingas betala mer än 100 000 kr

Enligt bolaget Automile som tillhandhåller en lösning för elektroniska körjournaler har ett Marieholms företag inom entreprenads branchen tvingats betala mer än 100 000 kr efter Skatteverket funnit brister i handskriva körjournaler. De handskrivna körjournalerna har upprättats med ledning av anteckningar i arbetsböcker och visar enbart ”klumpade” resor, dvs. att endast total körsträcka för hela dagen har angetts. Av vissa av dessa resor kan det utläsas att körningar måste ha ägt rum mer än till de i sammanställningen angivna orterna. I sammanställningarna anges exempelvis att man kört en sträcka om 48 mil, mellan Marieholm och Trelleborg vilket inte motsvarar det verkliga avståndet. Uppgifter om adress och mätarställningar saknas regelmässigt. Körsträckorna till samma mål varierar från en gång till en annan. Av utredningen framgår att tankning av bilarna har skett när bilarna inte har körts enligt sammanställningarna.

Paper Balls on White Background
Paper Balls on White Background

Bolaget överklagade Skatteverkets beslut och förvaltningsrätten avslår överklagandet i domstol 2015-11-23.

Förvaltningsrätten, mål 6580-15, 2015-11-23

Körjournalen saknar dock bl.a. uppgifter om vilken adress resorna avslutades eller påbörjades och mätarinställningar vid resornas början respektive slut. Av körjournalen framgår inte heller att det finns anteckningar om privata resor trots att bolaget själva har bekräftat att sådana har vidtagits i ringa omfattning. Förvaltningsrätten anser mot denna bakgrund att körjournalen är behäftade med sådana brister att den inte kan bryta presumtionen på så sätt som krävs för att bilförmån inte ska anses föreligga avseende de i målet aktuella bilarna och för den aktuella perioden. Grund för att påföra bolaget arbetsgivaravgifter avseende bilförmån i enlighet med Skatteverkets beslut föreligger därmed.